Priprema za certifikaciju - Administriranje operativnog sustava III

Pripremom ćete povećati produktivnost i znati TRAJANJE: 5 dana
 • Raditi sa mrežnim operativnim sustavima.
 • Kreirati i koristiti pripadajuće sigurnosne modele.
 • Kreirati i koristiti odgovarajuće mrežne protokole.
 • Pristupati podacima i dijeliti ih u mrežnom okruženju.
 • Kreirati diskovna polja i raditi sa istima.
Slobodnih mjesta: 5

Praktične vježbe - Administriranje operativnog sustava III

Osnovni pojmovi VJEŽBE IZ PRAKSE 1
 • Razumijevanje pojma NOS.
 • Razlikovanje OS-a i NOS-a.
 • Osnovna obilježja NOS-a.
Sigurnosni modeli VJEŽBE IZ PRAKSE 2
 • Razumjevanje pojma "sigurnosni modeli".
 • Peer to peer sigurnosni modeli.
 • Domain sigurnosni modeli.
Diskovni sustavi VJEŽBE IZ PRAKSE 3
 • Osnovni tipovi diskovnih podsustava.
 • RAID - Redundant Array of Inexpensive Devices.
 • Datotečni sustavi – File Systems.
Mrežni protokoli VJEŽBE IZ PRAKSE 4
 • TCP/IP
 • IPX/SPX
 • NetBEUI
 • AppleTalk
 • DLC
Mrežni servisi VJEŽBE IZ PRAKSE 5
 • File sharing servisi.
 • Printing servisi.
 • Servisi za autentifikaciju.
 • Aplikacijski servisi.
 • Messaging servisi.
Funkcije servera VJEŽBE IZ PRAKSE 6
 • Domain controlleri.
 • File serveri.
 • Print serveri.
 • Application serveri.
 • Database serveri.
 • Web/FTP serveri.
 • Mail serveri.
 • Serveri mrežnih funkcija.
Instalacija VJEŽBE IZ PRAKSE 7
 • Network Client.
 • Windows Serwer.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.